Vốn đường chính (MAIN) vượt qua thu nhập quý 4 và ước tính doanh thu - Bestprint.vn