Vai trò và Trách nhiệm của Bên nhượng quyền, Được xác định - Bestprint.vn