Tiêu chuẩn dấu thư được thêm vào dưới dạng PAYG trên dịch vụ MyMailing - Bestprint.vn