Thirlby và Rae hợp tác cho liên doanh mua và xây mới - Bestprint.vn