Tập trung vào tốc độ khi xây dựng công ty của bạn là một sai lầm. Đây là lý do tại sao. - Bestprint.vn