Mercia Image bổ nhiệm giám đốc phát triển kinh doanh mới - Bestprint.vn