Hành động đình công sẽ diễn ra vào tháng tới tại trang Scots BPO - Bestprint.vn