Giám đốc bị loại sau khi nhận khoản vay hỗ trợ của Covid - Bestprint.vn