Điều hành lâu năm của NPES, Lãnh đạo ngành in Kip Smythe Passes - Bestprint.vn