C&T thêm máy cắt ma trận tạo nếp tự động mới vào danh mục đầu tư - Bestprint.vn