CPMA cảnh báo về tác động đóng gói của các đăng ký thực phẩm được đề xuất - Bestprint.vn