Visual Print and Design bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới - Bestprint.vn