Trung tâm Saul (BFS) FFO Q4 và Ước tính trễ doanh thu - Bestprint.vn