Tập đoàn JK đặt mục tiêu FESPA Châu Á với loại mực mới Kiian, J-Teck - Bestprint.vn