RBI thông báo cho các ngân hàng và máy ATM để cung cấp tiện ích rút tiền mặt không cần thẻ - Bestprint.vn