Patterson-UTI (PTEN) Báo cáo Tổn thất Quý 4, Ước tính Doanh thu Hàng đầu - Bestprint.vn