Người sáng lập Best Buy Dick Schulze đã không học đại học nhưng anh ấy nghĩ bạn nên - Bestprint.vn