Lumen (LUMN) Thu nhập Quý 4 Thiếu ước tính, Doanh thu giảm Y / Y - Bestprint.vn