Hexcite bổ nhiệm Giám đốc điều hành nhóm mới - Bestprint.vn