Globalstar (GSAT) Báo cáo Lỗ Quý 4, Ước tính Doanh thu Hàng đầu - Bestprint.vn