Essentra xác nhận đánh giá chiến lược về Cánh đóng gói - Bestprint.vn