Cổ phiếu của Tập đoàn Goldman Sachs có xứng đáng có một vị trí trong danh mục đầu tư của bạn không? - Bestprint.vn