Có chủ ý, Kỹ năng quản lý thời gian sẽ không cải thiện do tai nạn - Bestprint.vn