Bell & Bain thuê chiến lược mới và đầu tư Kolbus đầu tiên - Bestprint.vn